0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

ویندوز سرور ۲۰۱۲

جلسه اول: نصب ماشین مجازی ویندوز ۲۰۱۲ سرور

در این ویدئوی آموزشی با نحوه نصب ویندوز سرور ۲۰۱۲ بر روی ماشین مجازی Vmware آشنا خواهید شد.

 

جلسه دوم: پیکربندی اولیه ویندوز ۲۰۱۲ سرور

در این ویدئوی آموزشی با نحوه پیکربندی اولیه ویندوز ۲۰۱۲ سرور از جمله تنظیم آدرس IP و نام کامپیوتر و سایر پارامترها آشنا خواهید شد.

 

جلسه سوم: ویندوز پاور شل

در این ویدئوی آموزشی با Windows Power Shell در ویندوز ۲۰۱۲ سرور آشنا خواهید شد.

 

جلسه چهارم: نصب و پیکربندی ADDS

در این ویدئوی آموزشی با نحوه نصب و پیکربندی Active Directory Domain Services آشنا خواهید شد.

 

جلسه پنجم: مدیریت حساب کاربری با اکتیو دایرکتوری

در این ویدئو آموزشی با نحوه مدیریت حساب کاربری آشنا خواهید شد.

 

جلسه ششم: مدیریت گروه با اکتیو دایرکتوری

در این ویدئو آموزشی با نحوه مدیریت گروه کاری آشنا خواهید شد.

 

جلسه هفتم: مدیریت کامپیوتر در اکتیو دایرکتوی

در این ویدئو آموزشی با نحوه مدیریت کامپیوترها در اکتیو دایرکتوری آشنا خواهید شد.

 

جلسه هشتم: مدیریت Organizational Unit

در این ویدئو آموزشی با نحوه مدیریت واحد سازمانی (OU) در اکتیودایرکتوری آشنا خواهید شد.

 

جلسه نهم: مدیریت اکتیو دایرکتوری با Power Shell

در این ویدئو آموزشی با نحوه مدیریت اکتیو دایرکتوری با استفاده از Power Shell آشنا خواهید شد.

 

جلسه دهم: پیکربندی و تنظیم IPv4

در این ویدئو آموزشی با پیکربندی و تنظیم IPv4 آشنا خواهید شد.

 

جلسه یازدهم: پیاده سازی DHCP در ویندوز ۲۰۱۲ سرور

در این ویدئو آموزشی با نحوه پیاده سازی DHCP در ویندوز ۲۰۱۲ سرور آشنا خواهید شد.

 

جلسه دوازدهم: پیاده سازی DNS

در این ویدئوی آموزشی با نحوه پیاده سازی DNS در ویندوز ۲۰۱۲ سرور آشنا خواهید شد.