0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

Access

ایجاد جدول در نرم افزار اکسس

به منظور ایجاد جدول از فرمان Create Table استفاده می شود. در این ویدئوی آموزشی ایجاد جدولهای مربوط به پایگاه داده مدرسه آموزش داده شده است. انواع داده های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. آموزش کامل ایجاد جدول در اکسس را از اینجا مشاهده کنید.

 

ایجاد ارتباط بین جدولها

برای ایجاد ارتباط بین جدولها در اکسس از فرمان Relationship استفاده می شود. در این ویدئوی آموزشی جزئیات مربوط به ارتباط توضیح داده شده است. آموزش کامل و گام به گام ایجاد ارتباط بین جدولها در اکسس را از اینجا مشاهده کنید.

 

پر کردن اطلاعات در جدول

در این ویدئوی آموزشی روش پر کردن اطلاعات در جدولهای اکسس آموزش داده شده است. آموزش کامل و گام به گام روش پر کردن اطلاعات در جدول های اکسس را از اینجا مشاهده کنید.

 

آموزش جزئیات ارتباط

به منظور حذف رکوردهای جدول یا ویرایش فیلد کلیدی نکاتی وجود دارد که در این ویدئوی آموزشی به آنها می پردازیم. آموزش کامل و گام به گام جزئیات ارتباط بین جدول های اکسس را از اینجا مشاهده کنید.

 

ایجاد فرم در اکسس

به منظور ورود راحت تر اطلاعات در جدول بهتر است فرم ایجاد شود. در این ویدئوی آموزشی روش ایجاد فرم در اکسس ۲۰۱۶ را فرا میگیرید. آموزش کامل و گام به گام ایجاد فرم در اکسس را از اینجا مشاهده کنید.

 

راست به چپ کردن فرم

در این ویدئوی آموزشی روش راست به چپ کردن فرم آموزش داده شده است. آموزش کامل و گام به گام تنظیمات فرم را از اینجا مشاهده کنید.

 

چیدمان فرم در اکسس ۲۰۱۶

در این ویدئوی آموزشی Form Layout آموزش داده شده است. آموزش کامل و گام به گام تغییر چیدمان فرم و درج تصویر در اکسس را از اینجا مشاهده کنید.

 

آشنایی با کوئری ها در اکسس ۲۰۱۶

در این ویدئوی آموزشی به پرس و جوها و استخراج اطلاعات از جداول آشنا می شوید. آموزش کامل و گام به گام ایجاد کوئری در اکسس را از اینجا مشاهده کنید.

 

کوئری پارامتر دار

در این ویدئوی آموزشی پرس و جوهایی ایجاد می کنیم که استخراج اطلاعات منوط به ورودیهای کاربر است. آموزش کامل و گام به گام ایجاد کوئری پارامتر دار را از اینجا مشاهده کنید.

 

کوئری جدول ساز (Make Table)

در این آموزش با نحوه ایجاد پرس و جوی جدول سازی که یکی از انواع پرس و جوهای عملیاتی است آشنا می شوید. آموزش کامل و گام به گام ایجاد کوئری جدولساز را از اینجا مشاهده کنید.

 

پرس و جوی حذف (Delete Query)

در این آموزش روش ایجاد پرس و جوی عملیاتی از نوع delete را فرا میگیرید. آموزش کامل و گام به گام ایجاد کوئری حذف را از اینجا مشاهده کنید.

 

آموزش کوئری Append

در این آموزش روش ایجاد پرس و جوی عملیاتی از نوع Append آموزش داده شده است. برای اضافه کردن یک یا چند رکورد به جدول از این پرس و جو می توان استفاده کرد. آموزش کامل و گام به گام کوئری Append را از اینجا مشاهده کنید.

 

آموزش کوئری به روز رسانی (Update)

به منظور به رسانی یک یا چندین رکورد در جدول لازم است یک پرس و جو از نوع Update ایجاد شود که در این ویدئوی آموزشی آن را فرا میگیرید. آموزش کامل و گام به گام کوئری به روز رسانی (Update) را از اینجا مشاهده کنید.

 

عبارتهای محاسباتی در اکسس

گاهی نیاز به انجام محاسبات بر روی داده ها و فیلدهای موجود داریم. مثلا فرض کنید بخواهیم جمع نمرات دانشجویان را محاسبه کنیم. در این مواقع با استفاده از عبارتهای محاسباتی در اکسس می توان این عملیات را انجام داد. آموزش کامل و گام به گام کوئری محاسباتی را از اینجا مشاهده کنید.

 

توابع تجمعی در اکسس

در این ویدئوی آموزشی روش استفاده از توابع تجمعی آموزش داده شده است. آموزش کامل و گام به گام استفاده از توابع تجمعی در اکسس را از اینجا مشاهده کنید.

 

ایجاد کوئری محاسبه معدل دانش آموز

در این ویدئوی آموزشی با استفاده از پرس و جو و همچنین توابع تجمعی و عبارت محاسباتی، معدل دانشجو محاسبه می شود. آموزش کامل و گام به گام ایجاد کوئری معدل را از اینجا مشاهده کنید.

 

پرس و جوی Cross Tab

با استفاده از پرس و جوی Cross Tab می توان اطلاعات مفیدی را از جداول استخراج کرد و به مقایسه نمرات یا معدل دانشجویان (دانش آموزان) کمک می کند. در این ویدئوی آموزشی روش ایجاد پرس و جوی Cross Tab را فرا خواهید گرفت. آموزش کامل و گام به گام کوئری cross tab را از اینجا مشاهده کنید.

 

آموزش اتصال بین جداول با دستور Join

برای ارتباط بین جدولها و استخراج اطلاعات از دستور Join استفاده می شود که در روش کار با آن را در این ویدئوی آموزشی فرا میگیرید. آموزش کامل و گام به گام اتصال بین جداول با دستور join را از اینجا مشاهده کنید.

 

آموزش دستور Union

برای ترکیب دو جدول از دستور Union استفاده می شود. در این ویدئوی آموزشی کار با این نوع پرس و جو را فرا می گیرید. آموزش کامل و گام به گام دستور union در اکسس را از اینجا مشاهده کنید.

 

استفاده از دستور Having

در این ویدئوی آموزشی روش استفاده از دستور Having در پرس و جو را فرا خواهید گرفت. آموزش کامل و گام به گام استفاده از دستور Having در کوئری را از اینجا مشاهده کنید.

 

ایجاد گزارش در اکسس

در این ویدئوی آموزشی روشهای مختلف ایجاد گزارش های آموزش داده شده است. آموزش کامل و گام به گام ایجاد گزارش در اکسس را از اینجا مشاهده کنید.

 

آموزش نرمالسازی (شماره ۱)

برای رفع آنومالی موجود در طراحی پایگاه داده لازم است آن را نرمال کنید. در این ویدئوی آموزشی مفاهیم نرمالسازی آموزش داده شده است.

 

آموزش نرمالسازی (شماره ۲)

برای رفع آنومالی موجود در طراحی پایگاه داده لازم است آن را نرمال کنید. در این ویدئوی آموزشی مفاهیم نرمالسازی آموزش داده شده است.

 

آموزش نرمالسازی (شماره ۳)

برای رفع آنومالی موجود در طراحی پایگاه داده لازم است آن را نرمال کنید. در این ویدئوی آموزشی مفاهیم نرمالسازی آموزش داده شده است.

 

آموزش نرمالسازی (شماره ۴)

برای رفع آنومالی موجود در طراحی پایگاه داده لازم است آن را نرمال کنید. در این ویدئوی آموزشی مفاهیم نرمالسازی آموزش داده شده است.

آموزش نرمالسازی (شماره ۵)

برای رفع آنومالی موجود در طراحی پایگاه داده لازم است آن را نرمال کنید. در این ویدئوی آموزشی مفاهیم نرمالسازی آموزش داده شده است.

آموزش نرمالسازی (شماره ۶)

برای رفع آنومالی موجود در طراحی پایگاه داده لازم است آن را نرمال کنید. در این ویدئوی آموزشی مفاهیم نرمالسازی آموزش داده شده است.

آموزش نرمالسازی (شماره ۷)

برای رفع آنومالی موجود در طراحی پایگاه داده لازم است آن را نرمال کنید. در این ویدئوی آموزشی مفاهیم نرمالسازی آموزش داده شده است.