۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی (پودمان ۵)

واحد یادگیری ۹: شایستگی کار با عملگرهای ریاضی، مقایسه ای و منطقی

آشنایی با عملگرها

اولویت عملگرهای ریاضی

استفاده از کلاس Math

عملگرهای افزایش و کاهشی

عملگرهای مقایسه ای

اشکال زدایی برنامه (Debug)

عملگرهای منطقی

واحد یادگیری ۱۰: شایستگی کار با ساختار شرطی

دستورات تک شرطی (مثال ۱)

دستورات تک شرطی (مثال ۲)

دستورات تک شرطی (مثال ۳)

دستورات تک شرطی (مثال ۴)

دستورات دو شرطی (مثال ۱)

دستورات دو شرطی (مثال ۲)

دستورات دو شرطی (مثال ۳)

دستورات دو شرطی (مثال ۴)

دستورات دو شرطی (مثال ۵)

دستورات چند شرطی (مثال ۱)

دستورات چند شرطی (مثال ۲)

دستورات چند شرطی (مثال ۳)

دستورات شرطی تو در تو

دستور شرطی switch

کار با نوع داده شمارشی