۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی (پودمان ۴)

واحد یادگیری ۷: شایستگی حل مسئله و کار با IDE

روش حل مسئله و الگوریتم

رسم فلوچارت (مثال ۱)

رسم فلوچارت (مثال ۲)

رسم فلوچارت (مثال ۳)

رسم فلوچارت (مثال ۴)

رسم فلوچارت (مثال ۵)

دستورات خروجی در سی شارپ

رنگ آمیزی در سی شارپ

متد beep در سی شارپ

ترسیم خلاقانه در سی شارپ

واحد یادگیری ۸: شایستگی کار با انواع داده ها، دریافت و نمایش آنها

آشنایی با متغیر

تعریف متغیر و نوع داده

دریافت متغیر رشته ای

دریافت متغییر عددی

دریافت متغیر صحیح و اعشاری

دریافت متغیر حرفی و منطقی

طراحی فرم ورود اطلاعات در کنسول سی شارپ