0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای کوئری union
Union

کوئری union در اکسس

کوئری Union در اکسس گاهی لازم است اطلاعات مربوط به دو جدول با یکدیگر ترکیب شود. در این حالب از کوئری union استفاده می شود. فرض کنید بخواهیم اطلاعات را از جدول دانش آموزان و معلمان استخراج کرده و آنها ...