0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای کوئری Crosstab
Crosstab Query

کوئری Crosstab در اکسس

کوئری Crosstab در اکسس با کوئری هایی که تا کنون ایجاد کردیم امکان مشاهده نمرات به همراه دروس به صورتی که به راحتی قابل مقایسه بین دانش آموزان باشد، فراهم نشده است. چنانچه بخواهیم نام دانش آموزان را در یک ...