0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای کوئری محاسبه معدل
Query Average

کوئری محاسبه معدل

کوئری محاسبه معدل در اکسس در جلسات قبل با کوئری ها آشنا شدید. نحوه استفاده از Group By در کوئری را نیز مشاهده کردید. در این جلسه قصد داریم معدل دانش آموزان را محاسبه کنیم. قبل از اینکه محاسبه را ...