0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای کوئری محاسباتی
Calculated Query

ایجاد کوئری محاسباتی

ایجاد کوئری محاسباتی در بسیاری از نرم افزارهایی که توسط اکسس ایجاد می شود، نیاز به محاسبات وجود دارد. برای مثال اگر قصد داشته باشیم برای دانش آموزان کارنامه صادر کنیم، باید معدل دانش آموز را محاسبه و در کارنامه ...