0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای کوئری حذف
Delete-Query

ایجاد کوئری حذف

ایجاد کوئری حذف در جلسات قبل درباره روش های مختلف ایجاد کوئری توضیح دادیم. در این جلسه قصد داریم روش حذف رکوردهای موجود در جدول را توضیح دهیم. توجه کنید با حذف رکوردهای موجود در جدول امکان بازگشت اطلاعات وجود ...