0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای کوئری به روزرسانی
Update-Query

ایجاد کوئری به روز رسانی

ایجاد کوئری به روز رسانی در این جلسه قصد داریم روش به روز رسانی یک یا چندین رکورد را بر اساس ایجاد کوئری به روز رسانی (Update Query) آموزش دهیم. در برخی از نرم افزارهای مبتنی بر دیتابیس نیاز به ...