0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای متن خراشیده
طراحی متن و تصویر خراشیده شده

طراحي متن و تصوير خراشيده شده

مقدمه  در این درس نحوه استفاده از فرمان Type برای درج متن و اعمال جلوه خراشیده شده به آن آموزش می دهیم. از تکنیک ترکیب تصاویر استفاده می کنیم و یک تصویر قدیمی با گوشه های خورده شده و زنگ ...