0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای درج متن در فتوشاپ
۲

درج متن در فتوشاپ

مقدمه  متنها یکی از اجزای لاینفک طراحی هستند و در بیشتر طرحها از آن استفاده می شود. برای درج متنها در فتوشاپ از ابزار Type استفاده می شود. نوع قلمی که برای متن به کار میبرید در میزان جذابیت طرح ...