0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای درج رکورد
Insert-Record

درج رکورد در جدول

ورود اطلاعات به جدول برای درج رکورد در جدول ها در اکسس باید ابتدا از جدول هایی اقدام کنید که کمترین ارتباط را با سایر جدول ها داشته باشند. بنابراین پنجره Relationships را در نرم افزار اکسس باز کنید. در ...