0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای درج تصویر
Insert-Picture

درج تصویر

درج تصویر یکی از فیلدهایی که برای جدول معلمان در نظر گرفته شد، فیلد عکس بود. اما نوع داده این فیلد Attachment انتخاب شده و هنگام وارد کردن از طریق جدول قابلیت نمایش عکس وجود ندارد. بنابراین لازم است به ...