0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای جلوه خارج از محدوده
طراحی جلوه خارج شدن از محدوده

طراحي جلوه خارج شدن از محدوده

مقدمه  در این جلسه به آموزش طراحی جلوه های ویژه با استفاده از فتوشاپ می پردازیم. با ترکیب تصاویر و اجرای تکنیک های فتوشاپ این حس را در کاربر القا می کنیم که شخص درون قاب از قاب خارج شده ...