0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای توابع تجمعی
Group-By

توابع تجمعی

توابع تجمعی در جلسه قبل یک کوئری به نام qryMarkByUnit ایجاد شد که در آن محاسبات مربوط نمره * تعداد واحد انجام شد. در این جلسه از این کوئری برای ایجاد یک کوئری دیگر استفاده کنیم. در نرم افزار اکسس ...