0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای تغییر پوست حیوانات
تغییر پوست حیوانات

تغيير پوست حيوانات

مقدمه  در درسهای قبل ترکیب دو حیوان را آموزش دادیم. در این آموزش قصد داریم تغییر پوست حیوانات را آموزش دهیم. هدف از این آموزش این است که از ابزار Clone Stamp به شکل بهینه استفاده کنید تا نتایج طبیعی ...