0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای ارتباط بین جدول ها
Relationship

ارتباط بین جدول ها

ارتباط بین جدول ها پس از ایجاد جدول ها در اکسس برای ایجاد ارتباط بین آنها، ابتدا باید فیلد مشترک را پیدا کرد. سپس نوع داده فیلد مشترک در جدول را مقایسه کرد. چنانچه نوع داده متناقض باشد آنگاه هنگام ...