0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان اول: پیاده سازی پایگاه داده

به علت افزایش حجم اطلاعات در دنیای کنونی، به یک سامانه که بتوان داده ها را ذخیره و به سرعت و بر اساس نیاز و با شرایط دلخواه بازیابی کرد نیازمندیم. در یک سامانه مبتنی بر پایگاه داده عملیات درج، حذف، به روزرسانی، جستجو بر روی داده ها صورت می گیرد. قبل از وارد شدن به مرحله پیاده سازی سامانه های مبتنی بر پایگاه داده لازم است ابتدا تجزیه و تحلیل به درستی انجام شود و سپس طراحی شده و در نهایت پیاده سازی صورت گیرد. با طراحی درست جدول ها و ایجاد ارتباط بین آنها گزارش های متنوعی می توان از سامانه دریافت کرده و نتیجه ها را تحلیل نمود. نرم افزارهای مختلفی برای پیاده سازی پایگاه داده وجود دارد که در این درس از نرم افزار اکسس استفاده می شود. برای اینکه در این درس مهارت کسب کنید پیشنهاد می کنیم یک پروژه برای خود در نظر گرفته و تمامی مراحل را بر اساس آموزشها پیش ببرید. انتظار می رود در پایان این پودمان بتوانید یک نرم افزار مبتنی بر پایگاه داده با استفاده از نرم افزار اکسس پیاده سازی کنید. 

واحد یادگیری ۱: شایستگی ایجاد پایگاه داده

استاندارد عملکرد

با استفاده از دانش و شناخت اجزای پایگاه داده، موجودیت ها، صفت ها و ارتباط بین آنها را در یک محیط عملیاتی نعیین کند و پایگاه داده را پیاده سازی کند.

جلسه اول: مفاهیم پایگاه داده

واحد یادگیری ۲: شایستگی توسعه پایگاه داده

استاندارد عملکرد

با استفاده از دانش یکی از زبان های DSL، دستکاری داده ها، ایجاد پرس و جو و تهیه گزارش را انجام دهد.