پودمان پنجم: مدیریت پایگاه داده

22,000 تومان

تعداد محصول فروخته شده: 51

مدیریت پرونده و پوشه های موجود در سیستم عامل به وسیلۀ زبان برنامه نویسی موجب کارایی نرم افزارهای تولیدشده و استفاده از امکانات سیستم عامل در محیط برنامه نویسی می شود. در زبان برنامه نویسی #C کلاسهای آماده ای وجود دارد که قابلیت دسترسی به پرونده، پوشه و دیسک گردانهای دیسک سخت در رایانه را برای کاربر فراهم میکند. در محیط برنامه نویسی # Cامکان اتصال برنامه های تولید شده به بانک اطلاعاتی به وسیله کنترلهای پیشرفته وجود دارد تا بتوان محتویات پایگاه داده را به وسیله برنامه مدیریت کرد. در این آموزش مفهوم و کاربرد انواع پرونده متنی و غیرمتنی، پوشه و دیسک گردانهای قابلشناسایی و متدهای ایجاد و ویرایش مربوط به آنها و نحوه اتصال برنامه به پایگاه داده به وسیلۀ رابط های برنامه نویسی را فراخواهید گرفت.