پودمان دوم: مدیریت مجموعه داده

22,000 تومان

تعداد محصول فروخته شده: 23

هر مسئله دارای بخشهای مختلفی، شامل داده، عملیات، حالتهای شرط و تکرار است. تشخیص هرکدام از این بخشها به حل درست مسئله منجر میشود. یک زبان برنامه نویسی برای پیاده سازی مسئله برای هر یک از این
موارد، دستوراتی دارد که باید از خوانایی و سهولت استفاده برخوردار باشند. در برخی از مسئله ها نیاز به ایجاد ساختار تکرار و یا تعدادی دادۀ همنوع داریم که نمایش آنها درساختار آرایه بسیار مناسب و کارا است. آرایه ها شامل داده هایی همنوع و همنام هستند که در برخی مسائل نظیر جست و جو و مرتب سازی استفاده از آنها ضروری است. زبان برنامه نویسی دارای امکانات بسیار وسیع و متنوعی برای کار با انواع دستورات شرط، تکرار و آرایه است. در این آموزش معرفی و کاربرد انواع ساختار تکرار، آرایه، فنون جستجو و مرتب سازی داده ها را فرا خواهید گرفت.