پودمان اول: پیاده سازی پایگاه داده

20,000 تومان

تعداد محصول فروخته شده: 32

تولید روزافزون داده ها در عصر حاضر و نیاز به دسترسی سریع و مناسب به آنها، ایجاد پایگاه داده را اجتناب ناپذیر کرده است. عملیات اصلی روی داده شامل درج، حذف، به هنگام سازی، جست و جو و سازماندهی در پایگاه داده قابل انجام است و در صورت طراحی مناسب سرعت و سهولت استفاده از داده ها را تأمین میکند. با طراحی درست جدولها و ارتباط بین آنها، تولید گزارشهای مختلف برای تحلیل داده ها امکانپذیر می شود و ضمن اجتناب از افزونگی در ذخیره سازی، نیازهای اطلاعاتی محیط کسب وکار پاسخ داده می شود. نرم افزار Access2016 دارای ویژگیهایی از جمله مدیریت داده در قالب ساختار مشخص و قابل تعریف به وسیلۀ کاربر و مدیریت دسترسی به اطلاعات است. دراین فصل ایجاد و توسعه پایگاه داده، ایجاد فرم، پرس و جو و تولید گزارش بر اساس داده های ذخیره شده در پایگاه داده را فراخواهید گرفت.