سوالات پایانی پودمان پنجم

تومان

نمونه سوال واحد یادگیری 9 و 10 از پودمان پنجم کتاب توسعه برنامه سازی و بانک اطلاعاتی

آموزش به صورت کاربردی و پروژه محور رد کردن