سوالات پایانی پودمان چهارم

تومان

نمونه سوال پایانی واحد یادگیری 7 و 8 از کتاب توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

آموزش به صورت کاربردی و پروژه محور رد کردن