سوالات پایانی پودمان سوم

تومان

نمونه سوال پایانی واحد یادگیری 5 و 6 از کتاب توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

آموزش به صورت کاربردی و پروژه محور رد کردن