سوالات پایانی پودمان دوم

تومان

نمونه سوال واحد یادگیری 3 و 4 از پودمان دوم کتاب توسعه برنامه سازی و بانک اطلاعاتی

آموزش به صورت کاربردی و پروژه محور رد کردن