حراج!
45,000 تومان 20,000 تومان
حراج!
حراج!

دوره آموزشی کدنویسی در اکسس (VBA)

پروژه ثبت سفارش مشتری در اکسس

45,000 تومان 22,000 تومان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان اول: پیاده سازی پایگاه داده

20,000 تومان
حراج!

دوره آموزشی کدنویسی در اکسس (VBA)

جلسه اول آموزش کدنویسی در اکسس

2,500 تومان 1,000 تومان
حراج!

دوره آموزشی کدنویسی در اکسس (VBA)

جلسه بیست و پنجم آموزش کدنویسی در اکسس

4,000 تومان 1,500 تومان
حراج!

دوره آموزشی کدنویسی در اکسس (VBA)

جلسه بیست و چهارم آموزش کدنویسی در اکسس

6,000 تومان 2,500 تومان
حراج!

دوره آموزشی کدنویسی در اکسس (VBA)

جلسه بیست و دوم آموزش کدنویسی در اکسس

5,000 تومان 2,500 تومان
حراج!

دوره آموزشی کدنویسی در اکسس (VBA)

جلسه بیست و سوم آموزش کدنویسی در اکسس

7,000 تومان 4,000 تومان
حراج!

دوره آموزشی کدنویسی در اکسس (VBA)

جلسه بیست و ششم آموزش کدنویسی در اکسس

7,000 تومان 3,500 تومان
حراج!

دوره آموزشی کدنویسی در اکسس (VBA)

جلسه بیست و نهم آموزش کدنویسی در اکسس

7,000 تومان 4,000 تومان