0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

توابع تجمعی

توابع تجمعی

در جلسه قبل یک کوئری به نام qryMarkByUnit ایجاد شد که در آن محاسبات مربوط نمره * تعداد واحد انجام شد. در این جلسه از این کوئری برای ایجاد یک کوئری دیگر استفاده کنیم. در نرم افزار اکسس می توان از نتیجه یک کوئری، دوباره کوئری دیگری ایجاد کرد. برای مثال در اینجا قصد داریم جمع نمرات هر دانش آموز را محاسبه کنیم. برای این منظور یک کوئری به روش Design ایجاد کرده و در پنجره Show Table زبانه Query را انتخاب کنید.

انتخاب جدول در کوئری

 

اضافه کردن فیلد به کوئری

فیلدهای نام و نام خانوادگی و نمره پس از اعمال ضرایب (MarkByUnit) را اضافه کنید.

اضافه کردن فیلد به کوئری

 

در این بخش باید بدانیم که قرار است نام و نام خانوادگی دانش آموز یکبار تکرار شود و سپس روبروی آن جمع نمرات پس از اعمال ضرایب مشاهده شود. بنابراین برای گروه بندی بر روی Totals از ریبون Design کلیک می کنیم. گزینه ای به نام Total در بخش پایینی کوئری ظاهر می شود. تابع Sum را برای فیلد MarkByUnit انتخاب کنید.

انتخاب total

 

کوئری را اجرا کرده و نتیجه را مشاهده کنید. جمع نمرات مربوط به هر دانش آموز محاسبه می شود و نام دانش آموز فقط یکبار نوشته می شود. کوئری را به نام qrySumMarkByUnit ذخیره کنید.

خروجی توابع تجمعی

 

دستورات SQL حاوی Group By

کوئری qrySumMarkByUnit را در نمای SQL View باز کنید.

توابع تجمعی در نمای sql

 

از آنجائیکه فیلدهای از یک کوئری استخراج می شوند، نیازی نیست قبل از هر فیلد نام جدول نوشته شود و برای ساده کرده کوئری می توانید نام جدول ابتدای هر فیلد را پاک کنید. در قسمت AS هر کلمه ای که نوشته می شود به عنوان نام آن ستون در نظر گرفته می شود.

تغییر تابع تجمعی

 

کوئری را اجرا کرده و مجددا نتیجه را ملاحظه کنید.

نتیجه تغییرات کوئری تابع تجمعی

 

اکنون برای اینکه عنوان Sum به فارسی مشاهده شود کوئری را در نمای Design باز کرده و خاصیت Caption این فیلد را به فارسی وارد کنید.

تغییر در کوئری

 

کوئری را اجرا کرده و نتیجه را ملاحظه کنید.

نتیجه کوئری توابع تجمعی

 

فیلم آموزشی ایجاد کوئری محاسباتی

برای اینکه خیلی خوب نحوه ایجاد کوئری محاسباتی در اکسس را یاد بگیرید حتما فیلم آموزشی زیر را تماشا کنید.

 

ارسال دیدگاه