0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

طراحی حباب در فتوشاپ

مقدمه 

در این آموزش قصد داریم طراحی حباب در فتوشاپ را به شما آموزش دهیم. در برخی از طراحی های خلاقانه از جلوه حباب شیشه ای استفاده شده است. میتوانید حباب را در فتوشاپ ایجاد کرده و در طراحی های خود از آن استفاده کنید. 

ایجاد فایل جدید

فايل جديد با مشخصات زير ايجاد كنيد:

پنجره New

لايه Background را با مشكي پر كنيد. لايه جديد ايجاد كرده و با ابزار انتخاب بيضي شكل دايره­اي رسم كنيد. از منوي Edit‌ فرمان Stroke‌ را اجرا كنيد. تغييراتي همانند شكل زير ايجاد كنيد:

پنجره Stroke

از منوي Select فرمان Save Selection را اجرا كنيد. Ok را كليك كنيد. در پالت Channel‌ يك كانال ايجاد كرده است. فرمان Deselect را در پالت Layers اجرا كنيد. فيلتر Gaussian Blur‌ را اجرا كنيد. عدد ۱۵ را وارد كرده و Ok را كليك كنيد. نام لايه را Blured Stroke قرار دهيد. لايه ديگري ايجاد كرده و Stroke بناميد. فرمانLoad Selection  را از منوي Select اجرا كنيد. گزينه Alpha1 را انتخاب و Ok را كليك كنيد. فرمان Stroke را اجرا كنيد. تنظيمات زير را انجام داده و Ok را كليك كنيد:

پنجره Stroke

فرمان Deselect‌ را اجرا كنيد. ميزان Opacity را كم كنيد. ( عدد ۲۰ انتخاب كنيد ). تصوير به شكل زير تغيير يافته است:

دایره

لايه Blured Stroke را انتخاب كرده و فرمان Free Transform‌ را اجرا كنيد. كليد Alt و Shift را نگه داشته و اندازه آنرا به سمت داخل شكل دايره كوچك كنيد. لايه ديگري ايجاد كرده و نام آنرا Soft Highlights‌ قرار دهيد. ابزار Brush‌ را انتخاب كرده و Hardness را روي صفر قرار دهيد. ميزان Opacity را از نوار موارد اختياري به ۵۰% تغيير دهيد. دو نقطه به رنگ سفيد همانند شكل روي دايره رسم كنيد:

رسم نور حباب

اعمال فیلتر

بار ديگر فرمان Load Selection را اجرا كرده و كانال Alpha1 را انتخاب و Ok را كليك كنيد. فيلتر زير را اجرا كنيد:

Filter–>Distort–>Pinch

عدد ۵۰- را وارد كرده و Ok را كليك كنيد. فرمان Deselect‌ را اجرا كنيد. لايه ديگري ايجاد كرده و نام آنرا Highlights قرار دهيد. ابزار Brush را انتخاب كرده و رنگ رو زمينه را سفيد انتخاب كنيد. ميزان Hardness‌ را روي ۹۰% قرار دهيد. ميزان Opacity نوار موارد اختياري روي ۱۰۰ قرار دهيد. ناحيه­اي همانند شكل زير رسم كنيد:

رسم نور حباب

فيلتر Gaussian Blur را اجرا كرده و عدد ۱ را وارد كرده و Ok را كليك كنيد. لايه ديگري ايجاد كرده و نام لايه را Buttom Highlight قرار دهيد. از منوي Select فرمان Reselect را اجرا كنيد. فرمان Stroke را از منوي Edit اجرا كرده و تنظيماتي همانند تصوير زير اعمال كنيد:

پنجره Stroke

فرمانDeselect ‌ را اجرا كنيد. فيلتر Gaussian Blur را با اندازه ۱ اجرا كنيد. با ابزار Eraser ناحيه را همانند شكل زير پاك كنيد.

نور پایین حباب

ایجاد براش

ميزان Opacity را به ۳۰% كاهش دهيد. ابزار انتخاب مستطيلي را انتخاب كرده و دور شكل بكشيد. فرمان Copy Merged را اجرا كرده و Paste‌ را كليك كنيد. از منوي Image فرمان Adjustment و سپس Invert را اجرا كنيد. رنگهاي سياه و سفيد جابجا مي­شوند. لايه را به نام Bubble تغيير نام دهيد. كليد Ctrl‌ را نگه داشته و روي همين لايه كليك كنيد. فرمان Define Brush را از منوي Edit اجرا كنيد. نام آنرا Soap Bubble‌ قرار داده و Ok را كليك كنيد. فرمان Deselect را اجرا كنيد. لايه­اي به نام Background ايجاد كرده و آنرا با رنگ دلخواه پر كنيد. ابزار Brush را انتخاب كرده و پالت Brushes را فعال كنيد. آخرين Brush‌ را انتخاب كنيد كه همان Soap Bubble‌ است. اكنون از پالت Brush تغييراتي همانند شكل زير ايجاد كنيد:

پالت براش

تغییرات براش

لايه ديگري ايجاد كرده و نام آنرا Bubble Brush قرار داده و با ابزار Brush به رنگ سفيد بر روي آن رسم كنيد. تغييرات بايد همانند شكل زير باشد:

ترسیم براش

 

مي­توانيد تصوير ديگري باز كرده و روي آن حباب رسم كنيد. براي رنگي كردن درون حباب كه نشان دهد حباب صابوني است لايه­ها را به شكل زير فعال كنيد:

تغییر حباب

اعمال فیلتر

لايه ديگري همانند تصوير فوق ايجاد كرده و آنرا Soap Color بناميد. فرمان Load Selection‌ را اجرا كرده و گزينه Alpha1‌ را انتخاب كنيد. Ok را كليك نماييد. رنگ رو زمينه را خاكستري با شماره ۹۹۹۹۹۹ انتخاب كنيد. انتخاب را با رنگ پر كنيد. كليدهاي D و X را از صفحه كليد بزنيد تا رنگها به صورت پيش فرض درآيند. فيلتر زير را اجرا كنيد:

Filter–>Pixelate–>Color HalfTones

اعداد زير را وارد كرده وOk  را كليك كنيد:

پنجره Color Halftones

فيلتر Liquify را اجرا كرده، ابزار Bloat را انتخاب كنيد. و دور شكل نگه داريد تا شكل زير حاصل شود:

رنگ آمیزی حباب

فرمان Inverse را اجرا كرده و كليد Delete‌ را بزنيد. فرمان Feather را اجرا كرده و عدد ۱۰ را وارد كنيد. چندين بار كليد Delete‌ را بزنيد تا لبه­ها نرم و هموار شوند. ميزان Opacity را روي ۵% قرار دهيد. تصوير تغيير يافته به صورت زير مي­باشد:

طراحی حباب

دیدگاه کاربران
ارسال دیدگاه