ایجاد جدول در نرم افزار اکسس

به منظور ایجاد جدول از فرمان Create Table استفاده می شود. در این ویدئوی آموزشی ایجاد جدولهای مربوط به پایگاه داده مدرسه آموزش داده شده است. انواع داده های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

ایجاد ارتباط بین جدولها

برای ایجاد ارتباط بین جدولها در اکسس از فرمان Relationship استفاده می شود. در این ویدئوی آموزشی جزئیات مربوط به ارتباط توضیح داده شده است.

پر کردن اطلاعات در جدول

در این ویدئوی آموزشی روش پر کردن اطلاعات در جدولهای اکسس آموزش داده شده است.

آموزش جزئیات ارتباط

به منظور حذف رکوردهای جدول یا ویرایش فیلد کلیدی نکاتی وجود دارد که در این ویدئوی آموزشی به آنها می پردازیم.

ایجاد فرم در اکسس

به منظور ورود راحت تر اطلاعات در جدول بهتر است فرم ایجاد شود. در این ویدئوی آموزشی روش ایجاد فرم در اکسس ۲۰۱۶ را فرا میگیرید.

راست به چپ کردن فرم

در این ویدئوی آموزشی روش راست به چپ کردن فرم آموزش داده شده است.

چیدمان فرم در اکسس ۲۰۱۶

در این ویدئوی آموزشی Form Layout آموزش داده شده است.

آشنایی با پرس و جوها در اکسس ۲۰۱۶

در این ویدئوی آموزشی به پرس و جوها و استخراج اطلاعات از جداول آشنا می شوید.

پرس و جوی پارامتر دار

در این ویدئوی آموزشی پرس و جوهایی ایجاد می کنیم که استخراج اطلاعات منوط به ورودیهای کاربر است.

پرس و جوی جدول ساز (Make Table)

در این آموزش با نحوه ایجاد پرس و جوی جدول سازی که یکی از انواع پرس و جوهای عملیاتی است آشنا می شوید.

پرس و جوی حذف (Delete Query)

در این آموزش روش ایجاد پرس و جوی عملیاتی از نوع delete را فرا میگیرید.

آموزش پرس و جوی Append

در این آموزش روش ایجاد پرس و جوی عملیاتی از نوع Append آموزش داده شده است. برای اضافه کردن یک یا چند رکورد به جدول از این پرس و جو می توان استفاده کرد.

آموزش پرس و جوی Update

به منظور به رسانی یک یا چندین رکورد در جدول لازم است یک پرس و جو از نوع Update ایجاد شود که در این ویدئوی آموزشی آن را فرا میگیرید.

عبارتهای محاسباتی در اکسس

گاهی نیاز به انجام محاسبات بر روی داده ها و فیلدهای موجود داریم. مثلا فرض کنید بخواهیم جمع نمرات دانشجویان را محاسبه کنیم. در این مواقع با استفاده از عبارتهای محاسباتی در اکسس می توان این عملیات را انجام داد.

توابع تجمعی در اکسس

در این ویدئوی آموزشی روش استفاده از توابع تجمعی آموزش داده شده است.

ایجاد پرس و جوی محاسبه معدل دانش آموز

در این ویدئوی آموزشی با استفاده از پرس و جو و همچنین توابع تجمعی و عبارت محاسباتی، معدل دانشجو محاسبه می شود.

پرس و جوی Cross Tab

با استفاده از پرس و جوی Cross Tab می توان اطلاعات مفیدی را از جداول استخراج کرد و به مقایسه نمرات یا معدل دانشجویان (دانش آموزان) کمک می کند. در این ویدئوی آموزشی روش ایجاد پرس و جوی Cross Tab را فرا خواهید گرفت.

آموزش اتصال بین جداول با دستور Join

برای ارتباط بین جدولها و استخراج اطلاعات از دستور Join استفاده می شود که در روش کار با آن را در این ویدئوی آموزشی فرا میگیرید.

آموزش دستور Union

برای ترکیب دو جدول از دستور Union استفاده می شود. در این ویدئوی آموزشی کار با این نوع پرس و جو را فرا می گیرید.

استفاده از دستور Having

در این ویدئوی آموزشی روش استفاده از دستور Having در پرس و جو را فرا خواهید گرفت.

ایجاد گزارش در اکسس

در این ویدئوی آموزشی روشهای مختلف ایجاد گزارش های آموزش داده شده است.

آموزش نرمالسازی (شماره ۱)

برای رفع آنومالی موجود در طراحی پایگاه داده لازم است آن را نرمال کنید. در این ویدئوی آموزشی مفاهیم نرمالسازی آموزش داده شده است.

آموزش نرمالسازی (شماره ۲)

برای رفع آنومالی موجود در طراحی پایگاه داده لازم است آن را نرمال کنید. در این ویدئوی آموزشی مفاهیم نرمالسازی آموزش داده شده است.

آموزش نرمالسازی (شماره ۳)

برای رفع آنومالی موجود در طراحی پایگاه داده لازم است آن را نرمال کنید. در این ویدئوی آموزشی مفاهیم نرمالسازی آموزش داده شده است.

آموزش نرمالسازی (شماره ۴)

برای رفع آنومالی موجود در طراحی پایگاه داده لازم است آن را نرمال کنید. در این ویدئوی آموزشی مفاهیم نرمالسازی آموزش داده شده است.

آموزش نرمالسازی (شماره ۵)

برای رفع آنومالی موجود در طراحی پایگاه داده لازم است آن را نرمال کنید. در این ویدئوی آموزشی مفاهیم نرمالسازی آموزش داده شده است.

آموزش نرمالسازی (شماره ۶)

برای رفع آنومالی موجود در طراحی پایگاه داده لازم است آن را نرمال کنید. در این ویدئوی آموزشی مفاهیم نرمالسازی آموزش داده شده است.

آموزش نرمالسازی (شماره ۷)

برای رفع آنومالی موجود در طراحی پایگاه داده لازم است آن را نرمال کنید. در این ویدئوی آموزشی مفاهیم نرمالسازی آموزش داده شده است.